دانلود پاورپوینت مدیریت نیروی انسانی در آزمایشگاه جهت رشته پزشکی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آزمایشگاھھای تشخیص طبی از بدو تاسیس و یا تغییر محل براساس ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه با کارکنان آزمایشگاه ھستند. آزمایشگاه ھای دایر باید در فرصتی که وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید خود را با استاندارد ھا و الزامات مربوطه منطبق سازند

 

 

 

فهرست مطالب
الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه
اهداف تهیه نمودار سازمانی کارکنان
نمودار سازمانی کارکنان
تعداد پرسنل 
تعداد کارکنان
شرح وظیفه 
تعریف حدود اختیارات ( شفاف و واضح)
 ارزیابی صلاحیت منابع انسانی
الف ) ارزیابی صلاحیت منابع انسانی جھت احراز شغل در بدو خدمت 
ب ) ارزیابی صلاحیت منابع انسانی در ضمن خدمت
همخوانی مدرک تحصیلی با مسئولیت متعلقه ..
شناسنامه پرسنلی
سوابق کارکنان 
تعھدات موسس یا مسئول فنی آزمایشگاه در قبال ھر یک از کارکنان
خلاصه
دستور العمل آموزش كاركنان
تعاریف  
 نگهداری سوابق آموزشی کارکنان (مستند سازی سوابق آموزشی)
آموزش در موارد زیر لازم الاجرا می باشد 
آموزش های بدو خدمت 
و...