دستور کار آزمایشگاه نفت

به تعداد 25 صفحه pdf

 

عنوان آزمایش: تعیین نقاط اشتعال

عنوان آزمایش: نقطه نرم شدن قيرها

عنوان آزمایش: اندازه گیری فشار بخار رید بنزین

عنوان آزمایش: نقطه ابری شدن ، نقطه انجماد و نقطه ریزش

عنوان آزمایش: تقطیر اتمسفری

عنوان آزمایش: اندازه گیری دانسیته به روش هیدرومتری

عنوان آزمایش: اندازه گیری میزان نفوذ پذیری قیرها