این مجموعه شاما جزئیات انجام سنجه اعتباربخشی به تفکیک نمره هر سطح می باشد و بسیار کامل است.