دانلود پاورپوینت نقش ارزیابی در بهبود کیفیت نظام آموزش مهندسی جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارزیابی مترادف است با سنجش  پایانی آموخته های دانشجویان  از آغاز آموزش عالی درجهان ( در مرکز آموزش عالی مانند جندیشاپور، نظامیه های بغداد،...،دانشگاههای قد یمی و جدید اروپا) تا اواسط قرن بیستم ونیزدانشگاههای امریکا تا آخر قرن نوزدهم؛ سنجش دروندادها (پذیرش داوطلبان/ برنامه درسی/ هیات علمی/...)و فرایندها (تدریس-یادگیری/پژوهشی/ساختی-سازمانی/ خدمات علمی- تخصصی) از آغازقرن بیستم در امریکا و اواسط دهه 1980 میلادی در اروپا ؛  سنجش دروندادها، فرایندها وبروندادها (دستاوردهای دانش آموختگان ، آثار علمی تولید شده، خدمات تخصصی عرضه شده) از دهه 1990 میلادی در امریکا و بعدا“ در سایر کشورها.

 

 

 

فهرست مطالب
سوال های اساسی در باره نظام آموزش مهندسی ایران(ناما)
دو مشکل اساسی زیر نظام های آموزش  عالی کشور
تعریف ارزیابی درنظامآموزش مهندسی 
تحول مفهوم ارزیابی در نظام های آموزش عالی
کیفیت : دغدغه اصلی سازمانها و نهادها
ضرورت ارزیابی برای اطمینان ازکیفیت و بهبود مستمر آن
رویدادهای ناشی از عدم اطمینان از کیفیت در تولیدات صنعتی و خدمات مربوط به آنها
برچسب کیفیت در تولید کالا
انتظارات از نظام آموزش مهندسی در قرن بیست و یکم
رشد کمی آموزش مهندسی درایران و ضرورت ارزیابی کیفیت
آیا نظام آموزش مهندسی ایران به   انتظارات یادشده پاسخ می دهد؟
چگونه از کیفیت آموزش مهندسی اطمینان حاصل کنیم؟
برخی  “برچسب” های کیفیت در اموزش مهندسی
برخی سازمان های ملی در ارزیابی کیفیت آمو زش مهندسی
ساختار سازی برای ارزیابی کیفیت نظام آموزش مهندسی در ایران
ضرورت سیاستگذاری برای ارزیابی و بهبود کیفیت در آموزش علوم ،فناوری،مهندسی،و ریاضیات
ضرورت ارزیابی و اطمینان از کیفیت در آموزش STEM
ضرورت گسترش  فعالیت موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران به رشته ها  ی آموزش علوم، آموزش فناوری و آموزش ریاضیات 
نتیجه گیری: کار کردهای حاصل از ارزیابی  در نظام آموزش مهندسی