دانلود پاورپوینت واکاری کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی جهت رشته حسابداری در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


نتایج تحقیق کیم و ژانک در دوره زمانی 1999تا 2009 ارتباطات سیاسی اثر معناداری سیاست مالیاتی جسورانه دارد و شرکت های با ارتباط سیاسی بالاتر از سیاست های مالیاتی جسورانه تری استفاده می  نمایند و میزان اجتناب مالیاتی بالاتری دارند. نتایج تحقیق نیکومرام و همکاران در دوره زمانی 1384تا 1388 تعداد 119 تا شرکت،بررسی تاثیر روابط سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداربر کیفیت اقلام تعهدی پرداختند ،نتایج وجود روابط سیاسی در شرکت های نمونه،منجربه کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد. 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف اجتناب مالیاتی
اجتناب مالیاتی ازدوبعد گسترده محدود
کیفیت گزارشگری مالی 
ارتباطات سیاسی 
مالکیت دولتی 
تاثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی
محققان
تاثیر مالکیت دولتی برکیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی 
محققان
فرضیه ها و مدل پژوهش
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقی
متغیرهایی وابسته 
متغیرهای مستقل 
متغیرهای کنترلی
روش تحقیق و جامعه آماری
نتایج تحقیق
به منظور انجام تحقیقات آتی نیز پیشنهادهای زیر ارائه می گردد