تاریخ فلسفه در قرن بیستم

کریستیان دولاکامپانی

ترجمه باقر پرهام

به تعداد 283 صفحه pdf

 

مقدمه

تولد مدرنیته

راه مطمئن علم

فلسفه های پایان

اندیشیدن به آوشویتس

در جنگ سرد

عقل در معرض سوال

جامع ناتمام