جزوه الکترونیک 2

بر اساس سبحان صوفوی

به تعداد 130 صفحه pdf

 

فهرست مطالب :

مروری بر افزاره ها و تقویت کننده های یک طبقه

بار فعال و آینه های جریان و تقویت کننده های چند طبقه مجتمع

زوج تفاضلی

پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها

فیدبک

تقویت کننده های توان

تقویت کننده های عملیاتی

تنظیم کننده های ولتاژ