دانلود پاورپوینت توانمندسازی نیروی انسانی جهت رشته مدیریت در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


پیچیدگی ،سرعت وتغییرشتابان توصیف شده اند کارکنان بایدانعطاف پذیر،کارآفرین مسئولیت پذیروطالب ابتکار وآزادی عمل باشند .درساختارهای سازمانی وسبک های مدیریت بایدتغییرات اساسی رخ دهدبه طوری که همه کارکنان درفرآیندتصمیم گیری مشارکت داده شده گرههای کاری تشکیل شوند،قدرت واختیاربیشتری به زیردستان تفویض گرددوساختارسازمانی شبکه ای جانشین ساختارسلسه مراتبی گردد.امروزه شکاف میان ملت ها وجوامع دانائی ونادانی است .بنابراین چالش اصلی، چالش نیروی انسانی دانا و تواناست.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
ضرورت واهمیت توانمندسازی نیروی انسانی
چه موقع نیازمندتوانمندسازی کارکنان هستیم
مزایای توانمندسازی نیروی انسانی
موانع توانمندسازی نیروی انسانی
تعاریف ومفاهیم توانمندسازی نیروی انسانی
رویکردها وابعادتوانمندسازی
راهبردهای توانمندسازی ازدیدگاه یارویکردمکانیکی عبارتنداز
توانمندسازی روان شناختی شامل ?بعدمی باشد
شرایط سازمانی زمینه سازتوانمندسازی کارکنان
ازشرایط سازمان که سبب توانا سازی کارکنان می شود می توان به طورخلاصه به عوامل زیراشاره نمود
سازمان های هرمی به طورکلی دارای ویژگیهای زیرمی باشند
راهبردهای رهبری ومدیریت توانمندسازی کارکنان
خودکارآمدی کارکنان وراهبردهای ایجادوتقویت آن