اصطلاح ابراز وجود یا جرات ورزی را در ابتدا توسط ولپی  (1958؛ به نقل از هرمزی نژاد، شهنی ییلاق و نجاریان 1379) مطرح و کاربرد و آموزش آن رواج یافت . وی اعتقاد داشت که میان پاسخ های جرات ورزانه با اضطراب تضاد جمع ناپذیری وجود دارد. دراین صورت بیماران با یادگیری این رفتار می توانند تا حدود زیادی بر ترس ها غلبه کنند. ابراز وجود به معنی احترام گذاشتهن به خود و دیگرا است. یعنی این که عقاید، افکار، باورها و احساسات ما و دیگر افراد از نظر اهمیت برابرند . به نوعی همه ما مستحق دریافت احترام از طرف دیگران هستیم و این در صورتی محقق است که فرد برای خود حرمت قائل باشد و به عقاید و آرمانهای خود ایمان داشته باشد. عنوان این پژوهش ادبیات نظری و پیشینه تجربی جرات ورزی یا ابراز وجود می باشد.

 

 

 


     افرادی که دارای جرات ورزی مناسب هستند نه تنها در مواجهه با مشکلات و عوامل تنش زا رویارویی بهتری دارند بلکه به جهت رفتار موفقیت آمیز در برخورد با این عوامل ارزیابی شناختی مثبت تری از خود داشته وبه تبع آن هیجان ها و عواطف مثبت تری را نیز تجربه می نمایند (پرازلی و همکاران، 2002).    جرأت ورزي یا ابراز وجود، يعني دفاع از حقوق خود و بيان افكار و احساسات خويش كه به شيوه مستقيم، صادقانه و مناسب انجام شود. افراد جرأت­ورز براي خود و ديگران احترام قائل هستند. آنان منفعل نيستند و ضمن اين كه به خواسته ها و نيازهاي ديگران احترام مي­گذارند، اجازه نمي دهند ديگران از آنها سوء استفاده كنند و به شيوه قاهرانه با آنان ارتباط برقرار كنند(فتحي و همكاران، 1385).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری جرات ورزی یا ابراز وجود

تعریف عملیاتی جرات ورزی یا ابراز وجود

فصل دوم پایان نامه : مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی یا ابراز وجود
2-3- ابراز وجود    49
2-3-1- هدف هاي جرأت ورزي و ابراز وجود    53
2-3-2- مزاياي رفتار جرأتمندانه    54
2-3-3- پيامدهاي منفي نداشتن جرأت یا قدرت ابراز وجود    54
2-3-4- عوامل دوري از رفتار جرأتمندانه    55
2-3-5- ابراز وجود در روانشناسی بالینی    56
2-4- پیشینه تحقیق در مورد ابراز وجود    58
2-4- فرضیات تحقیق    69
2-4-1- فرضیات اصلی پژوهش:    69
2-4-2- فرضیات فرعی پژوهش:    69

منابع و مآخذ