تفسیر پرسشنامه استعداد خستگی شغلی

پرسشنامه استاندارد استعداد خستگي شغلي از 28 سوال تشكيل شده،كه اين پرسشنامه بين كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر رفسنجان توزيع شد وهريك ازسوالات مربوط به سنجش يكي از ابعاد استعداد خستگي شغلي به شرح زير مي باشد.


1)سوالهاي 6-1 جهت سنجش محركهاي بيروني،که سوال 3 معکوس می باشد.
2)سوالهاي 13-7 جهت سنجش محركهاي دروني،که سوالهای 7،8 ،10،12،13 معکوس می باشد.
3)سوالهاي19-14 جهت سنجش واكنش عاطفي
4)سوالهاي 24-20 جهت سنجش ادراك زمان،که سوالهای 21و22 معکوس می باشد.
5)سوالهاي 28-25 جهت سنجش بي قراري،که سوال27 معکوس می باشد.
كه در 5 گزينه كاملا مخالفم،مخالفم،نسبتا موافقم،موافقم،كاملا موافقم جواب داده شد. 

 

 

 


روایی و پایایی پرسشنامه استعداد خستگی شغلی

پایایی پرسشنامه ها
سنجش پایایی متغیرهای پژوهش:
برای بررسی همسانی درون آزمون روش های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود و روش کودر-ریچاردسون از جمله این روش ها هستند. در این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
تعداد آزمودنی ها    تعداد سوالات    آلفای کرونباخ    متغیر
244    28    892/0    استعداد خستگی شغلی
244    17    920/0    اشتیاق شغلی
244    19    924/0    میل به ماندن


همانطور که در جدول شماره 1 مشاهده می شود، مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر استعداد خستگی شغلی 892/0 می باشد.که از مقدار لازم آن که 7/0 می باشد بالاتر است و می توان گفت که اجزای درونی (یعنی تمام گویه های) مقیاس دارای همبستگی قابل قبولی با همدیگر هستند.