يک كارراهه شغلی یا مسیر شغلی، يک ترتيب مسير زندگی كاری است كه با نگرشها وانگيزه‌ها شخصی‌ كه كاركنان درنقش‌های كاريشان انتخاب می‌كنند، تلفيق می‌شود (سيد جوادين، 1381: 494). فرآيند توسعه مسير شغلی را می‌توان از دو ديدگاه مورد توجه قرار داد. فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مسیر شغلی یا كارراهه عنوان این پژوهش است.

 

 

 

ابتدا از نقطه نظر فردی که عبارت است از تلاش برای برنامه‌ريزی مسير شغلی خود به صورت كارا و اثربخش. این فرآيند برنامه‌ريزی شامل مراحل آگاه شدن از فرصت‌ها، محدوديت‌ها، گزينه‌ها وپيامدهای آنها، تعيين اهداف، تجارب و آموزش‌های مورد نياز جهت رسيدن به اهداف است (کرباسیان و راد، 1388: 91). توسعه مسیر شغلی فردی روی کمک به افراد برای شناسایی اهداف اصلی‌شان و چگونگی دسترسی به آنها تمرکز دارد (دیسنزو و رابینز، 1388: 345).

 

 

 


براساس ديدگاه دوم، توسعه مسير شغلی شامل فعالیت‌هايی است كه سازمان، جهت رسيدن به اهداف سازمانی، كاركنان را به صورت مؤثری انتخاب و آموزش می‌دهد. اين مديريت مسير شغلی در سطح سازمانی يک فرآيند مداوم آماده كردن، به كارگيری و نظارت بر برنامه‌های مسير شغلی است كه كاركنان بر عهده گرفته‌اند (کرباسیان و راد، 1388: 92). توسعه مسیر شغلی سازمانی به اشخاص برای تأمین نیازهای سازمان نگاه می‌کند درحالیکه توسعه مسیر شغلی فردی به مسیر شغلی در کار هر شخص و دیگر مسائل سبک زندگی نگاه دارد.

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

2-18- مبانی نظری تحلیل مفهوم مسیر شغلی (کارراهه)    

2-18-1- تعریف مسیر شغلی    2
2-18-2- توسعه مسیر شغلی    3
شکل 2-8 : مدل توسعه مسیر شغلی    4
2-18-3- توسعه مسیر شغلی در مقایسه با توسعه کارکنان    5
2-18-4- انواع مسیرهای شغلی    5
2-18-5- مراحل سنتی مسیر شغلی    6
2-18-6- مراحل برنامه ریزی مسیر شغلی    8
2-19- سوابق تحقیق    10
منابع و مأخذ    15

منابع