تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات (  Barratt)

پرسشنامه تکانشگری توسط بارات (1959)،  ساخته شد. بارات در نسخه یازدهم پرسشنامه  BIS-11 تکانشگری را بر پایه سه محور ذیل توضیح می دهد: 1- خود حرکتی  به مفهوم عمل کردن بدون فکر، 2- برنامه ریزی با دقت  و یا توجه به جزئیات و 3- ثبات سازگاری  به معنی توانایی آینده نگری فرد. این مقیاس سه عامل تکانشگری شناختی ، تکانشگری حرکتی  و بی برنامه گی  را ارزیابی می کند.  این مقیاس 30 سوال دارد. گزینه ها با مقیاس چهار درجه ای لیکرت نمره گذاری می شوند ( به ندرت/ هرگز (امتیاز 1) و تقریبا / همیشه (امتیاز 4)). این مقیاس ده سوال منفی دارد که به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه تکانشگری بارات

پایایی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون 0.83 و برای زیر مقیاس های حرکتی، توجهی و بی برنامگی به ترتیب عبارت از: 0.74، 0.74 و 0.73 است. در ایران اختیاری و همکاران (1387) ضریب آلفای 0.78 را برای تکانشگری توجهی، 0.63 را برای تکانشگری حرکتی و 0.47 را برای تکانشگری بی برنامگی و 0.83 را برای کل آزمون گزارش کردند. نتایج نشان داده است که این مقیاس با پرسشنامه های خود سنجی تکانشگری مانند مقیاس هیجان طلبی زاکرمن  ، مقیاس تکانش گری آیزنک  و مقیاس بازداری و فعال سازی رفتاری، همبستگی خوبی دارد (استانفورد  و همکاران، 2009). در این مطالعه پایایی کل پرسشنامه 80/0 به دست آمد.

 

 

 

 


جدول 3-2. روایی و پایایی پرسشنامه تکانشگری

مقیاس    روایی کل    پایایی    نمره گذاری    سوالات
تکانشکری شناختی    84/0    78/0    مستقیم    5، 11، 28، 6، 24، 26
            معکوس    9، 20
تکانشگری حرکتی    79/0    65/0    مستقیم    2، 3، 4، 17، 19، 22، 25، 16، 21، 23
            معکوس    30
بی برنامگی    82/0    61/0    مستقیم    14، 18، 27
            معکوس    1، 7، 8، 12، 13، 10، 15، 29